Регламент 2017

ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул."Александровска" № 26 www.burgas.bg


УТВЪРДИЛ:.........................
ДИМИТЪР НИКОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС


ОБЩИНА БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕН „БУРГАС И МОРЕТО" 2017

    Р Е Г Л А М Е Н Т

Националният конкурс за песен "Бургас и морето" 2017 ще се проведе на 29 юли 2017 година в Летен театър град Бургас. Организатор: Община Бургас

І.КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ЕДНА КАТЕГОРИЯ:    КОНКУРС ЗА ПЕСЕН    

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 1.ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ДО ПОДБОРНА КОМИСИЯ 

1.1. В конкурса могат да участват всички български композитори, които следва да представят своите песни в срок до 17,00 ч. на  20.05.2017 година. Документите се подават лично от композитора или от упълномощено лице, със задължително посочени телефон, адрес и имейл за контакт. 
1.2. Конкурсната документация трябва да съдържа: - декларация от изпълнител/дует/група по образец; - заявка за участие по образец;   - песен на електронен носител /СD формат/ във финален вариант (студиен запис). СD-то трябва да съдържа SB и PB;     - текст на песента на хартиен носител;     - кратко представяне на авторския екип.  
1.3. Максималното времетраене на отделните песни е 4 минути. 
1.4. За участие в конкурса: - Автор на музика - има право да участва с повече от една песен; - Автор на текст - има право да участва с повече от един текст; - Автор на аранжимент - има право да участва с повече от един аранжимент;
- Изпълнител /соло, дует или група/ - има право да участва с изпълнение на една конкурсна песен.

1.5. Песните, заявени за участие се разглеждат от подборна комисия, определена от организатора, която заседава до 14 календарни дни след крайния срок за подаване на документи. Класирането се извършва на база сбора от индивидуалните оценки на всеки от членовете, след прослушване на конкурсните песни. На финала се допускат до 12 песни.  1.6. Резултатите от класирането се изнасят на следните електронни страници: www.burgas.bg , www.letenteatar.com и www.burgasimoreto.org, като списъкът на допуснатите до финала песни се публикува по азбучен ред. Резултатите от подборната комисия се обявяват в тридневен срок след края на финалната конкурсна вечер. 1.7. Заявителите на допуснатите до конкурса песни се уведомяват писмено в тридневен срок от обявяване на класирането, на посочените от тях адреси за контакт. 


2.УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСА 

2.1. Заявителите на класираните до конкурса песни следва да представят на организатора многоканален запис на песента си и нотен материал, в срок до 12 юни 2017г. 

2.2. Конкурсната програма се изпълнява на живо, като музикалният съпровод се изпълнява от група „Горещ пясък" в разширен състав (група „Горещ пясък" + вокална група + щрайх). Допустимо е в изпълнението да се ползва предварителен запис на определени музикални партии. 

2.3. Авторските екипи, които желаят в представянето на песента им допълнително да участват оркестранти, вокали и/или балет, осигуряват тяхното присъствие за своя сметка. 

2.4. Авторските екипи на класираните за финал песни осигуряват студийните записи на песните си в завършен вид за своя сметка. 

2.5. За всяка песен, класирана за финалния кръг, се изплащат следните възнаграждения:     
• Музика - 450 лева /четиристотин и петдесет лева/;     
• Текст -  200 лева /двеста лева/;     
• Аранжимент - 300 лева /триста лева/;     
• Солово изпълнение - 220 лева /двеста и двадесет лева/;    
• Дуетно или групово изпълнение - 400 лева /четиристотин лева/.     


Забележка: Възнаграждението за текст не се изплаща, ако текстът е бил публикуван и не е писан специално за конкурса. 

2.6. Финалният кръг на конкурса ще се проведе на 29.07.2017 година в Летен театър - Бургас, под формата на концерт-спектакъл, на живо, пред публика и жури.  

2.7. За отличаване на песните-финалисти в Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2017, Община Бургас определя следния награден фонд:    
• І награда - 5 000 лв. и пластика;     
• ІІ награда - 3 000 лв. и пластика;     
• ІІІ награда - 1 000 лв. и пластика; • Награда на публиката - 2 000 лв. и пластика;

   
2.8. Крайното класиране в концертната вечер се определя чрез явно гласуване по система от едно до десет, от жури в състав от 5 члена,от които двама представители на Община Бургас, в реално време. В случай, че песните събрали най-голям краен резултат са с равен брой точки, се обявява дуел за първото място. При второ равенство, двете песни се обявяват за победители и втора награда не се присъжда. 

В този случай наградният фонд се разпределя както следва: 

 • І награда - 4 000 лв. и пластика;     
• І награда - 4 000 лв. и пластика;     
• ІІІ награда - 1 000 лв. и пластика. 

При равенство на песните, класирани от второ до четвърто място, втора и трета награда се присъждат на песните събрали по-висок резултат от оценяването на подборната комисия. В този случай, по изключение се разкриват резултатите от оценяването на подборната комисия, но само за конкуриращите се песни-финалисти. 2.9.

Наградите за песен от Община Бургас се разпределят между творческия екип, както следва: 
 • Музика - 40 % от стойността на наградата;     
• Текст - 20 %     
• Аранжимент - 20 %     
• Изпълнител - 20 % 
2.10. Публиката в Летния театър на Бургас дава своя вот и излъчва носителя на Наградата на публиката. При равен резултат на две песни се обявяват две награди на публиката. В този случай наградният фонд се разпределя както следва:
1 000 лв. и пластика за всяка от песните.
2.11. Оценките на членовете на подборната комисия и конкурсното жури се изнасят в тридневен срок след провеждането на конкурса, на следните електронни страници: www.burgas.bg , www.letenteatar.com и www.burgasimoreto.org. 


ІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

1. Община Бургас е продуцент на Националния конкурс за песен „Бургас и морето". 
2. Взаимоотношенията между продуцента, организаторите и авторите се уреждат с договор на основание на Закона за авторското право. 
3. Община Бургас запазва всички права върху конкурсните песни, във връзка с тяхното публикуване, тиражиране, видео и аудио запис и излъчване на крайните продукти, спазвайки Закона за авторското право, като за същите не дължи допълнително възнаграждение на правоимащите лица.  
4. Във връзка с подготовката и провеждането на конкурса, организаторът осигурява до две нощувки на участниците в концертната вечер. Хотелското настаняване ще бъде направено след предварително подаден списък към съответния хотел. 
 5. Организаторът не поема разноските и няма ангажимент за настаняване на гости, придружители,продуценти и други лица, свързани с автори и изпълнители на конкурсни песни, класирани за финал. 
 6. Със заявяването на участие в конкурса и представяне на песен, всеки авторски екип заявява, че е запознат и приема условията на регламента.    

   
Адрес за изпращане на заявления и песни за участие: Гр. Бургас 8000 Община Бургас Деловодство Ул. "Александровска " № 26 За Национален конкурс за песен „Бургас и морето"
или
Гр. Бургас 8000 Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти" Културен дом на нефтохимика, пл."Тройката" 1 За Национален конкурс за песен „Бургас и морето"
e-mail: [email protected] Телефон за връзка: 0882 12 1001 Координатор: Мирослава Аргирова    Д Е К Л А Р А Ц И Я 


на основание т. 1.4. от Регламента на Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2017 Долуподписаният/та, .................................................................., ЕГН:...................................., в качеството си изпълнител /соло, дует, група/ на песента „.................", текст: .........., музика:................., аранжимент: ......................., заявена за участие в Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2017. 

ДЕКЛАРИРАМ:
  1. Не участвам като изпълнител на друга песен, написана от друг или същия авторски екип, заявена за участие в изданието на същия конкурс за 2017 г.;
  2. Известни са ми разпоредбите на регламента на Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2017, съгласно които, при несъответствие на декларираните от мен обстоятелства по т. 1 от настоящата декларация, изпълняваните от мен конкурсни песни подлежат на служебно декласиране.НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕН

БУРГАС И МОРЕТО" 2017ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕКонкурсна песен „.........................." - продължителност ... /............/ минути.
Авторски екип:
  • Текст: .................................................................................................
  • Музика: ..............................................................................................
  • Аранжимент: .....................................................................................
- Изпълнител: ......................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото заявяваме участие в Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2017. В приложение представяме .... /............/ CD екземпляра от авторското произведение „...........................". Заявяваме, че сме запознати и съгласни с регламента за участие и провеждане на конкурса и се задължаваме да го спазваме.

Дата: ................2017 г. С Уважение,
1...................
/.............../

2...................
/............... /

3..................
/.............../

4...................
/.............../


Резултати от подборна комисия


<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]-->
песен

 
Август 26
Адажио 40
Благодаря мамо 29
Влюбен 26
Влюбени в морето 28
Горещи мечти 25
Дали сън бе всичко 45
Двама на брега 32
Душата ми взе 29
Есенен лист 42
Звезда 26
Зора 27
Имам в сърцето си море 50
Имам звезда 29
Като на филм 28
Латино 35
Любовта е една 29
Любовта на морето 41
Лунна нощ 27
Миг от спомен 45
Мираж 25
Море вълшебно 25
Море от мечти 25
Морето ти и аз 25
Моят Бургас 29
На петнайсет годишните 30
Не тъгвай, остани 43
Неделя следобед 28
Нежни 43
Обичам те 26
Огледало 40
Отново сме тук 26
Пазачът на фара 26
Парещи следи 41
Песен на любовта 35
Плажът край Бургас 29
Полет ли е любовта 26
Приказка за морето 26
Пътят на надеждата 26
Пясъчна лилия бяла 27
Раздяла няма 27
Разходка до кея 27
Слънце 25
Среща 26
Сто процента 26
Сън 26
Тази нощ 30
Хей, обичам те 41
Цялата съм лято 28
Шапка, море и трева 29
Щастливи и от малкото 42
<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style>