"Бургас и морето" 2020

"Бургас и морето" 2020 

                 Д Е К Л А Р А Ц И Я


на основание т. 1.4. от Регламента на Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2020    


Долуподписаният/та, .................................................................., ЕГН:...................................., в качеството си изпълнител /соло, дует, група/ на песента „.................",

текст: .........., музика:................., аранжимент: ......................., заявена за участие в Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2020.    


                                                                                                                                                             ДЕКЛАРИРАМ:  
 
1. Не участвам като изпълнител на друга песен, написана от друг или същия авторски екип, заявена за участие в изданието на същия конкурс за 2020г.;

2. Известни са ми разпоредбите на регламента на Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2020, съгласно които, при несъответствие на декларираните от мен обстоятелства по т. 1 от настоящата декларация, изпълняваните от мен конкурсни песни подлежат на служебно декласиране.         Дата: ................2020 г.                                                                                                                                                                                                                               ДЕКЛАРАТОР:      
                                                                                                     
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕН

„БУРГАС И МОРЕТО" 2020        

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ        Конкурсна песен „.........................." - продължителност ... /............/ минути.   Авторски екип: -          Текст: ................................................................................................. -     

Музика: .............................................................................................. -  Аранжимент: .....................................................................................       -     Изпълнител:

......................................................................................                


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото заявяваме участие в Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2020. В приложение представяме .... /............/ CD екземпляра от авторското произведение „...........................".

Заявяваме, че сме запознати и съгласни с регламента за участие и провеждане на конкурса и се задължаваме да го спазваме.           

                                                                                                                                                                                                                                                                    Дата: ................2020г.                                      

С Уважение,
1. .................. /.............../  

2 .................. /.............../ 

3................... /.............../ 

4................... /.............../